Privacyverklaring

U mag verwachten dat Podototaal zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens. Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Podototaal naar beste weten en kunnen.

Contactgegevens
Podototaal
Dahliastraat 14
8051 DM  Hattem
T 06 – 149 48 888 / 06 – 122 66 849
E info@podototaal.nl

Doel verwerking persoonsgegevens
Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat Podototaal hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg. Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten. Podototaal neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

Via haar website legt Podototaal bezoekgegevens vast ter beveiliging en optimalisering van de website. (bijvoorbeeld het vastleggen van IP-adressen. Tevens wrodt dit gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website.

Podototaal neemt geen besluiten op louter basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

Welke persoonsgegevens
Voor uw consult en/of behandeling bij Podototaal, is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN, identiteitsbewijsnummer en bankrekeningnummer.
Daarnaast registreren we via de website uw IP-adres, gegevens over uw surfgedrag en activiteiten op de website, inclusief het tijdstip hiervan. Dit wordt gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website.

Delen van persoonsgegevens
Behalve uw zorgverlener heeft binnen de Podototaal een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn andere zorgverleners in de praktijk, producenten van op maat gemaakte zolen en hulpmiddelen, eventuele waarnemers of stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht. 

Podototaal verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Podototaal onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Delen van persoonsgegevens met

Reden

Persoonsgegevens

Wijze van overdracht

Grondslag

Huisarts,   verwijzer

Rapportage   ter informatie

 

Naam   of NAW geboortedatum, BSN

onderzoek   en behandelplan

Siilo

Post

Alleen   na uw toestemming

Podopraktijk   Gemert

Op maat maken van hulpmiddel

Naam,

Geboortedatum,

Biometrische   gegevens

Internet

Verwerkingsovereenkomst

Podozorg Nederland

Op maat maken van 

hulpmiddel

Naam,

Geboortedatum,

Biometrische

gegevens

Internet

Verwerkersovereenkomst

Zorgverzekeraar,  

VECOZO (veilige communicatie met zorgverzekeraar)

Controle   op verzekeringsrecht

Indienen   declaratie

Naam   of NAW

Geboortedatum,

BSN

polisnummer

declaratie   zorg

declaratie   hulpmiddel

Podonet

 

Zorgverzekeringswet,   Wet marktordening gezondheidszorg

Podonet

Digitaal   dossier

VECOZO

Facturatie, financiële administratie en   agendabeheer (online afspraken)

Naam   of NAW

Geboortedatum,

BSN

polisnummer

declaratie   zorg

declaratie   hulpmiddel

Internet

Verwerkingsovereenkomst

KRC

Financiële   administratie

Naam   of NAW

Geboortedatum

Internet

Verwerkingsovereenkomst

Auditors   LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie)
Google Analytics

kwaliteitscontrole   van de zorgverlenerAnalyses voor optimalisatiedoeleinden van de website

Steekproefsgewijze   inzage in alle gehele dossiers


IP-adres,
bezoekgedrag

Ter   plekke van de zorgverlener


Internet

Overeenkomst   tussen zorgverlener en LOOP, met geheimhoudingsplicht van de auditor

Gerechtvaardigd belang

Mogelijk ontvangt Podototaal uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld  in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft, registreren deze persoonsgegevens, en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van Podototaal afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.  Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties. 

Google Analytics
Podototaal maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt samen met het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Podototaal te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Podototaal heeft hier geen invloed op.
Podototaal heeft Google geen toestemming gegeven om via Podototaal  verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Bewaartermijn
Podototaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren.Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens,  bewaart Podototaal uw gegevens niet langer dan één jaar.

 Privacyrechten
Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@podototaal.nl. U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Podototaal reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag.  Podototaal brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens.De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen 
Podototaal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van Podototaal.

                                                   

 

 

Maak online een afspraak...

Kies je locatie